Na publicznych spółkach akcyjnych ciąży wiele obowiązków informacyjnych, które stanowią bazę informacji dla inwestorów, dokonujących oceny sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw jej rozwoju.

Nie ulega wątpliwości, że diametralny wpływ na ocenę perspektywy finansowej oraz potencjału rozwoju spółki ma wszczęcie przez organy spółki lub osoby przez osoby trzecie działań dotyczących postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. Podjęcie tychże działań związane jest z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na spółki publiczne.

Różnica obowiązków w zależności od charakteru rynku papierów wartościowych

W zakresie obowiązków informacyjnych związanych z podjęciem działań w przedmiocie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego należy odróżnić obowiązki informacyjne, do których obowiązane są spółki publiczne funkcjonujące w ramach rynku regulowanego (Giełda Papierów Wartościowych), oraz obowiązki informacyjne, którymi objęte są spółki publiczne funkcjonujące w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect, Catalyst).W niniejszym artykule skupię się przede wszystkim na obowiązkach informacyjnych związanych ze spółkami publicznymi funkcjonującymi w ramach rynku regulowanego.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych funkcjonujących w ramach rynku regulowanego

Obowiązek informacyjny spółek funkcjonujących w ramach rynku regulowanego, dotyczący podjęcia czynności związanych z postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, związany jest przede wszystkim z przekazywaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych oraz z publikacją raportów bieżących.

Podstawa prawna obowiązków informacyjnych

Wyżej wskazane obowiązki informacyjne uregulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (rozporządzeniem Ministra Finansów) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

Zgodnie z § 5 pkt 7 ww. rozporządzania Ministra Finansów emitent przekazuje w formie raportu bieżącego informacje o uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta, oddaleniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie zaspokojenie tych kosztów, zmianie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie.

Ponadto emitent na podstawie § 5 pkt 4 i 5 ww. rozporządzania Ministra Finansów jest obowiązany do przekazania w ramach raportu bieżącego informacji, dotyczących powołania, odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji ubiegania się o wybór w następnej kadencji - przy czym podkreślić należy, iż za osobę zarządzającą uważa się również członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub likwidatora.

W takim przypadku jako podstawę prawną opublikowana takiego raportu stanowić będzie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stanowiący o obowiązku publikacji raportów bieżących przez emitenta dopuszczonego na rynku regulowanym.

W pozostałym zakresie nieuregulowanym w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w Rozporządzeniu MAR. Informacje dotyczące podjęcia działań związanych z postępowaniem upadłościowym czy restrukturyzacyjnym spółki, (w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów) są poczytywane jako informacje charakterze informacji poufnym i w związku z tym na podstawie art. 17 ust 1. Rozporządzenia MAR powinny być one podawane do publicznej wiadomości. 

W tym zakresie jest jako informacje poufne będą traktowane wszelkie pozostałe informacje odnoszące się do zdarzeń związanych z postępowaniem upadłościowym czy restrukturyzacyjnym spółki, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect)

W przypadku spółek funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect) należy brać pod uwagę regulacje zawarte w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące informacji bieżących oraz okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz regulacje rozporządzenia MAR.

W związku z tym, iż regulacje zawarte w ww. Załączniku nr 3 do regulaminu ASO nie wskazują expressis verbis na obowiązek informacyjny spółki związany z czynnościami podjętymi w ramach postepowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, do obowiązku informacyjnego dotyczącego przedmiotowego zakresu znajdą zastosowanie regulacje rozporządzenia MAR odnoszące się do publikowania informacji poufnych. 

W związku z powyższym przedmiotem informacji publikowanych na podstawie art. 17 ust 1 rozporządzenia MAR będą m.in. takie zdarzenia jak:

  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego oraz oddalenie lub odrzucenie ww. wniosków prze sąd;

  • ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, ustanowienie zarządu przymusowego, powołanie syndyka masy upadłości;

  • wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo postanowienia o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego, zmiana ww. postanowień;

  • umorzenie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego;

  • zakaz wszczęcia postępowania naprawczego; 

  • zatwierdzenie układu; odmowa zatwierdzenia układu. 

Ponadto dodatkowym obowiązkiem informacyjnym w ww. zakresie, którym objęte zostały spółki notowane na New Connect, jest umieszczenie w dokumencie informacyjnym oraz w uproszczonym dokumencie informacyjnym w rozdziale „Dane o emitencie” informacji o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym. Przedmiotowy obowiązek wynika z § 10 i 19 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych zajmujących się emisją dłużnych papierów wartościowych w ramach systemu Catalyst

W pierwszej kolejności należy wskazać, że jeżeli spółka jako emitent dłużnych papierów wartościowych jest notowana w ramach alternatywnego systemu obrotu lub na rynku regulowanym (GPW), obowiązuje ją zakres raportowania obowiązujące dla danego rodzaju rynku. Dotyczy to również obowiązku podawania do wiadomości publicznej informacji w zakresie zdarzeń związanych z postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.

Jeżeli chodzi o podmioty funkcjonujące w ramach platformy transakcyjnej BondSpot S.A. zastosowanie w tej materii regulacje zawarte w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 8 stycznia 2019 r., dalej zwany jako „Regulamin BondSpot). W związku z tym, iż w ramach zasad odnoszących się do zamieszczania raportów bieżących oraz okresowych nie została wyróżniona grupa zdarzeń odnosząca się do postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, zastosowanie w tym zakresie znajdą regulacje rozporządzenia MAR tj., ujawnienie informacji poufnych na podstawie art. 17 ust 1. związanych z działaniami podjętymi w ramach postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.

W tym miejscu należy dodatkowo zaznaczyć, iż Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r.  w § 10 przewiduje zamieszczenie w dokumencie informacyjnym a dokładnie w rozdziale „Dane o emitencie” informacji o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym.

Na marginesie poza samymi obowiązkami informacyjnymi należy podkreślić, iż zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4 Regulaminu BondSpot spółka obowiązana jest wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu na Rynku w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ryczałt od dochodów spółek - tzw. „estoński CIT” po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu” - Russell Bedford https://t.co/qJE55ixsjO
11hreply
RB__Poland Nowe systemy VAT w handlu elektronicznym w UE: rewolucja czy rozwiązanie? - Russell Bedford https://t.co/1r22JWbIRS
RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX