Zadłużeni przedsiębiorcy zmuszeni do przeprowadzenia likwidacji mogą od niedawna skorzystać z nowej instytucji w prawie polskim, która może pomóc m.in. w oddłużeniu przedsiębiorstwa, obniżeniu kosztów postępowania upadłościowego, zachowaniu pracowników oraz umożliwi sprzedaż przedsiębiorstwa wskazanemu nabywcy. Instytucja ta pojawiła się w 2015 r., wraz z nowelizacją ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. i nazywana jest przygotowaną likwidacją (tzw.pre-pack).

 Przygotowana likwidacja z uwagi na swoje zalety z pewnością będzie zyskiwała na znaczeniu. Obecnie ze względu na brak wiedzy na jej temat, niewielu przedsiębiorców sięga po to skuteczne narzędzie.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołącza się opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Należy zwrócić uwagę, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Warunki sprzedaży mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka. Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku do wniosku dołącza się dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

Następnie, Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Cena za przedsiębiorstwo powinna być zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa

Jeżeli spełnione są wyżej wymienione przesłanki, Sąd powinien uwzględnić wniosek oraz jednoczenie zatwierdzić warunki sprzedaży, określając przy tym co najmniej cenę oraz nabywcę mienia będącego przedmiotem sprzedaży. Umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu zawiera syndyk nie później niż  w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny termin. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy

Jeżeli do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży był dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu, wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje bezpośrednio do rąk nabywcy, przy udziale syndyka. Przepis art. 174 stosuje się odpowiednio. Do czasu uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży nabywca zarządza nabytym majątkiem w granicach zwykłego zarządu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Reasumując, pre-pack jest instytucją prawa, która powinna być brana pod uwagę przez każdego zadłużonego przedsiębiorcę, który planuje przeprowadzić postępowanie upadłościowe, a zależy mu na zachowaniu wciąż działającego przedsiębiorstwa i uzyskaniu jak najlepszych korzyści w jak najkrótszym czasie.

Celem przygotowanej likwidacji jest to, aby zadłużony i niewypłacalny przedsiębiorca uwolnił się od przykrych skutków związanych z jego likwidacją, utrzymał miejsca pracy, wypracowaną przez lata renomę oraz kontrahentów.Ta forma likwidacji daje możliwość zachowania integralności przedsiębiorstwa przy jednoczesnym uniknięciu niekorzystnych skutków upadłości, a wierzyciele zostaną zaspokojeni nieznacznie szybciej (procedura upadłości pozostanie taka sama), a przy tym nie będą obciążeni kosztami działania przedsiębiorstwa przez cały czas trwania postępowania upadłościowego. Nabywca przedsiębiorstwa po przeprowadzeniu procedury przygotowanej likwidacji przejmuje przedsiębiorstwo i może nim kierować przed zakończeniem poszczególnych (dalszych) faz postępowania upadłościowego.

Autor: Maciej Tuszyński

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ryczałt od dochodów spółek - tzw. „estoński CIT” po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu” - Russell Bedford https://t.co/qJE55ixsjO
12hreply
RB__Poland Nowe systemy VAT w handlu elektronicznym w UE: rewolucja czy rozwiązanie? - Russell Bedford https://t.co/1r22JWbIRS
RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX