Przedstawienie odpowiednich propozycji układowych, jest bardzo ważnym etapem postępowania restrukturyzacyjnego i może mieć zasadnicze znaczenia dla skuteczności restrukturyzacji dłużnika. Propozycje układowe, co do zasady powinien przedstawić dłużnik, niemniej jednak uprawnienie to przysługuje również radzie wierzycieli, nadzorcy sądowemu albo zarządcy, jak również jednemu wierzycielowi lub wierzycielom posiadającym łącznie więcej niż 30 % sumy wierzytelności. Sam układ może mieć charakter restrukturyzacyjny lub likwidacyjny, w zależności od tego czy przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku dłużnika czy poprzez restrukturyzację zobowiązań, czyli podjęcie działań mających na celu uniknięcie likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa. Oczywistym jest, że przedsiębiorca, który popadł w długi zainteresowany jest przeprowadzeniem restrukturyzacji swoich zobowiązań, w taki sposób, aby „wyjść na prostą”, z tego też względu złożenie odpowiednich propozycji układowych wierzycielom ma takie istotne znaczenie.

Propozycje układowe w ramach układu o charakterze restrukturyzacyjnym, mogą obejmować w szczególności:

  • zmniejszenie wysokości zobowiązań – dłużnik może złożyć propozycję redukcji zobowiązań od kilku lub kilkudziesięciu procent w stosunku do kwoty głównej, jak również propozycję umorzenia w całości lub w części zobowiązań odsetkowych oraz umorzenie innych należności ubocznych takich jak: koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego;
  • odroczenie terminu płatności - dłużnik może zaproponować, iż dokona spłaty zobowiązań po upływnie określonego czasu, np. 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia układu;
  • rozłożenie spłaty na raty - dłużnik może zobowiązać się do spłacania zadłużenia w ustalonych z wierzycielami ratach, płatnych w terminach ustalonych w postanowieniu o zatwierdzeniu układu;
  • konwersje wierzytelności na udziały lub akcje – prowadzi do zaspokojenia wierzyciela w innej formie niż pieniężna i tym samym powoduje wygaśnięcie zobowiązania dłużnika, albowiem dłużnik dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego oraz oferuje wierzycielowi udziały lub akcje w zamian za wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego w wysokości wierzytelności przysługującej wierzycielowi od dłużnika;
  • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność - uchylenie danego zabezpieczenia umożliwi dłużnikowi sprzedaż zwolnionego składnika jego majątku i przeznaczenie uzyskanej stąd kwoty na realizację układu;
  • ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu – ma to na celu zapewnienie skutecznego wykonywania postanowień układu.

Dłużnik może złożyć również inne propozycje, aniżeli wyżej wymienione, które pozostają w ścisłym związku z jego działalnością gospodarczą i mają istotne znaczenie dla dalszego prowadzenia tejże działalności gospodarczej, przy czym należy pamiętać, że składane propozycje układowe powinny być realne, czyli w ogóle możliwe do zrealizowania.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ryczałt od dochodów spółek - tzw. „estoński CIT” po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu” - Russell Bedford https://t.co/qJE55ixsjO
12hreply
RB__Poland Nowe systemy VAT w handlu elektronicznym w UE: rewolucja czy rozwiązanie? - Russell Bedford https://t.co/1r22JWbIRS
RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX