Ustawodawca tworząc ustawę Prawo restrukturyzacyjne miał na celu przede wszystkim utrzymanie zadłużonego przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym. Dlatego głównym założeniem ustawy Prawo restrukturyzacyjne było wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na uniknięcie likwidacji dłużnika.

 

Takie rozwiązanie jest w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze dla wierzycieli, niż jego likwidacja ponieważ zachowanie zadłużonego przedsiębiorstwa oznacza również dalsze zatrudnienie pracowników oraz realizację kontraktów, co ma bardzo duże znaczenie społeczne i gospodarcze

Co „daje” zadłużonemu przedsiębiorstwu wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Zasadniczo każdy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego zapewnia dłużnikowi umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego za mocy prawa. I tak, z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi ulegają umorzeniu, a tytuły egzekucyjne lub wykonawcze obejmujące wierzytelności objęte układem, tracą wykonalność. Z kolei skutkiem otwarcia postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych obejmujących wierzytelności objęte układem lub wchodzące w skład masy sanacyjnej. Z kolei jeśli chodzi o kwestie uprawień wierzycieli rzeczowych, czyli tych którzy posiadają zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika w formie hipoteki czy zastawu, to będą oni mogli kierować egzekucję jedynie do przedmiotu zabezpieczenia, a nie tak jak dotychczas miało miejsce, poprzez prowadzenie egzekucji również z innych składników majątku. Istotnym jest także wskazanie, iż otwarcie postępowania sanacyjnego spowoduje zawieszenie z mocy prawa wszystkich postępowań egzekucyjnych prowadzonych z przedmiotu zabezpieczenia. Nie ulega wątpliwości, iż wstrzymanie postępowań egzekucyjnych ma bardzo często kluczowe znaczenie dla dalszej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika i sprawia, że dłużnik już nie będzie musiał prowadzić negocjacji z wierzycielami w celu nakłonienia ich zawieszenia z własnej inicjatywy postępowań egzekucyjnych, co w wielu przypadkach nie prowadziło do uzyskania konsensusu pomiędzy zadłużonym przedsiębiorcą, a wierzycielami.

Ustawa prawo restrukturyzacyjne zawiera przepisy o ochronie trwałości stosunków umownych zawartych pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielami. Ustawodawca przewidział takie rozwiązania, aby umożliwić restrukturyzowanemu dalsze prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie prowadzonej restrukturyzacji, albowiem wypowiedzenie i rozwiązanie niektórych stosunków umownych mogłoby doprowadzić do zaprzestania prowadzenia działalności i likwidacji zadłużonego przedsiębiorstwa. W sytuacji złożenia wniosku o prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego uniemożliwi to podmiotom finansującym wypowiedzenie m.in.: umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń. Również od dnia otwarcia postępowania wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika jest niemożliwe.

Prawo restrukturyzacyjne chroni również dłużnika pod innym kątem umożliwienia mu rozwiązania niektórych umów, albowiem pozwala zarządcy odstąpić od umowy wzajemnej, zawartej przez dłużnika z innym podmiotem. Ponadto ustawodawca przewidział, iż nieważne będą postanowienia umowne zawierające zastrzeżenie, że w wypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego stosunek prawny łączący strony będzie mógł ulec zmianie lub rozwiązaniu.

Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego może mieć wpływ na zmniejszenie wysokości zobowiązań dłużnika, rozłożenie ich na raty, jak również na odroczenie terminów wykonania tych zobowiązań. Przepisy przewidują również możliwość odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty niektórych podatków i zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto przepisy prawa restrukturyzacyjnego dopuszczają również – po spełnieniu wymagań ustawowych - możliwość udzielenia zadłużonemu przedsiębiorcy pomocy publicznej na restrukturyzację, która umożliwi mu pozostanie w obrocie gospodarczym, a dodatkowo przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa dłużnika. Pomoc na restrukturyzację jest udzielana ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w różnych formach m.in. w formie pożyczki.

W wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o. o. członkowie zarządu na mocy art. 299 kodeksu spółek handlowych.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu dłużnik odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Prawnicy wetują zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozpraw - Russell Bedford https://t.co/JRGzDYSKHy
RB__Poland Możliwe przesunięcie terminu instalacji kasy on-line - Russell Bedford https://t.co/4KeOG92iFy
RB__Poland Czy prawo do oddychania czystym powietrzem jest dobrem osobistym? - Russell Bedford https://t.co/2K8kpYDJSk
RB__Poland RT @RussellBedford: Members from over 50 countries join @RussellBedford’s EMEA Regional Meeting! “Clearly members see the value in taking a…