Z dniem 1 stycznia 2016 roku na skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe został wprowadzony nowy zawód regulowany – doradca restrukturyzacyjny. Intencją ustawodawcy było stworzenie kilku rodzajów postępowań sądowych, w trakcie których będą skutecznie prowadzane procesy restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym uniknięciu postępowań upadłościowych prowadzących do zakończenia ich działalności.

W związku z wprowadzonymi nowymi rodzajami postępowań sądowych, aby usprawnić proces restrukturyzacji ustawodawca przekształcił licencję syndyka w licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a więc osoby posiadającej fachową wiedzę z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym należy - po spełnieniu ustawowych wymagań wskazanych w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego - przystąpić do egzaminu organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby przystępujące do egzaminu muszą posiadać obszerną wiedzę zarówno z wielu dziedzin prawa, jak również z zakresu ekonomii, rachunkowości i zarządzania. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, Minister Sprawiedliwości na wniosek osoby ubiegającej się, przyznaje w drodze decyzji administracyjnej licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradcą restrukturyzacyjnym jest osoba, która pełni określone funkcje w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a mianowicie:

  • nadzorcy albo zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
  • syndyka w postępowaniu upadłościowym;
  • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy w postępowaniu egzekucyjnym.

Ale to nie wszystko. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może również udzielać porad prawnych, wydawać opinie prawne oraz świadczyć usługi z zakresu restrukturyzacji na rzecz różnego rodzaju podmiotów oraz osób fizycznych, w tym również może występować w roli pełnomocnika procesowego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, do czego wcześniej nie miały uprawnień osoby posiadające licencję syndyka, które działały wyłącznie na zlecenie właściwego sądu. Tak więc działania doradcy restrukturyzacyjnego będą się koncentrowały również w sferze pozasądowej na czynnościach mających na celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji tak, aby uwolnić przedsiębiorcę od zobowiązań i utrzymać go w obrocie gospodarczym.

Doradca restrukturyzacyjny przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa dłużnika pod względem jego sytuacji finansowej, a następnie zaproponować właściwy sposób prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwego sądu. W ramach podejmowanych działań doradca restrukturyzacyjny powinien między innymi wskazać przedsiębiorcy: jak i skąd pozyskiwać środki finansowe na oddłużenie, określić sposób prowadzenia przedsiębiorstwa w trakcie procesu restrukturyzacji, kontrolować działalności przedsiębiorcy w trakcie restrukturyzacji oraz określić jakie czynności powinien podjąć przedsiębiorca, aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności. Oprócz powyższych czynności doradca restrukturyzacyjny uczestniczy również w procesie negocjacji i zawierania układu z wierzycielami, przygotowuje rozwiązania zmierzające do zaspokojenia wierzycieli i sprawuje pieczę nad wykonywaniem zatwierdzonego przez sąd układu.

Co ważne duży wpływ na wybór osoby doradcy restrukturyzacyjnego ma sam dłużnik oraz wierzyciele, którzy mogą wskazać sądowi konkretną osobę do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego.

Ponadto doradca restrukturyzacyjny może również reprezentować samych wierzycieli w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych, tak aby zapewnić im pełne zabezpieczenie ich interesów w toczącym się procesie restrukturyzacji dłużnika.

Niemniej jednak, już niebawem czekają nas kolejne zmiany. Obecnie procedowany jest projekt ustawy zmieniający ustawę o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, którego celem jest wprowadzenie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego poprzez wyodrębnienie spośród licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych grupy kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych, którzy będą mogli wykazać się – poza posiadaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego – doświadczeniem zawodowym do wykonywania swojej funkcji w skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Powyższe ma celu ograniczenia przypadków niewłaściwego prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Ponadto zostaną również wprowadzone kryteria, którymi będą kierować się sądy przy wyznaczaniu doradców restrukturyzacyjnych do prowadzenia konkretnych postępowań, tak aby zapewnić sprawne prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ryczałt od dochodów spółek - tzw. „estoński CIT” po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu” - Russell Bedford https://t.co/qJE55ixsjO
11hreply
RB__Poland Nowe systemy VAT w handlu elektronicznym w UE: rewolucja czy rozwiązanie? - Russell Bedford https://t.co/1r22JWbIRS
RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX