Postępowanie układowe wszczynane jest na wniosek o otwarcie postępowania układowego, którego rozpoznanie przez Sąd powinno nastąpić na posiedzeniu niejawnym w terminie 2 tygodni. W sytuacji wyznaczenia rozprawy, Sąd rozpoznaje wniosek w terminie 6 tygodni od dnia złożenia takiego wniosku.

Postępowanie układowe może być prowadzone, bez względu na sumę wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem. Umożliwia także dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

W trakcie trwania postępowania układowego:

  • niedopuszczalne jest wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości w których jest prowadzone przedsiębiorstwo a także umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń, licencji oraz gwarancji lub akredytyw, które zostały wykonane przed dniem otwarcia postępowania układowego, chyba że Rada Wierzycieli wyrazi zgodę na wypowiedzenie danej umowy
  • wierzyciele mogą dochodzić przed Sądem swoich wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności
  • nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi, dotyczących masy układowej

Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulegają zawieszeniu w dniu otwarcia postępowania układowego. Sędzia komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie wierzytelniości objętej z mocy prawa układem dokonane przed dniem otwarcia takiego postępowania . W trakcie trwania postępowania układowego egzekucję można prowadzić jedynie co do wierzytelności powstałych po dniu jego otwarcia. Natomiast egzekucja wierzytelności zabezpieczonych na mieniu dłużnika m.in. hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, może być prowadzona jedynie z przedmiotu zabezpieczenia.

W terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

  • plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje resturkturyzacji przedstawione przez dłużnika
  • spis wierzytelności

Niezwłocznie po złożeniu wskazanych dokumentów, sędzia komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu ukladu zapada, jeżeli wypowie sie za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Ponadto, układ można zawrzeć, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.

 

 

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

O nas

Dostrzegając możliwości jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne, posiadając kompleksowe doświadczenie z zakresu prawa, podatków, rachunkowości zarządczej oraz doradztwa gospodarczego Grupa Russell Bedford postanowiła powołać podmiot celowy do obsługi klientów w zakresie restrukturyzacji RB Restrukturyzacje S.A.

więcej

Skontaktuj się z nami

Polecamy

RB Magazine

Magazyn, jest pierwszym całkowiecie bezpłatnym magazynem z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szkoleń na polskim rynku. Wydawany jest w cyklu miesięcznym, zatem mogą Państwo sięgać po aktualne zmiany niemal na bieżąco.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ryczałt od dochodów spółek - tzw. „estoński CIT” po zmianach wynikających z „Polskiego Ładu” - Russell Bedford https://t.co/qJE55ixsjO
13hreply
RB__Poland Nowe systemy VAT w handlu elektronicznym w UE: rewolucja czy rozwiązanie? - Russell Bedford https://t.co/1r22JWbIRS
RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX